Andjeoski broj 1111 značenje

Brojevi koji se na neobjašnjiv način pojavljuju u našem životu i skreću nam pažnju čestim ponavljanjem, ponekad mogu da nas uznemire i navedu da se zapitamo da li u njihovoj pojavi učestvuju neke nama neznane sile.

Razloga za brigu nema, jer se verovatno radi o anđeoskim brojevima, porukama koju nam šalju naši anđeli čuvari.

Anđeli su dobri nebeski duhovi koji brinu o ljudima na zemlji. Oni su nebeske sile koje službuju Bogu i koje nemaju telesno obličje, ali mogu ga poprimiti po svojoj volji.

Ljudi anđele odvajkada prikazuju kao savršeno lepa ljudska bića. Mada se anđeli ne pojavljuju često u našem svetu, u svetim knjigama čitamo i o susretima između anđela i ljudi.

Verovanje u anđele i anđelima slična bića je veoma staro. Osim opšteg verovanja u anđele kao glasnike Božje reči i nebesku vojsku, veruje se i da svaki čovek ima svog ličnog anđela čuvara.

Oni se, zapravo, ni po čemu ne razlikuju od ostalih anđela i mogu biti iz bilo kog anđeoskog reda. Anđeli čuvari, međutim, imaju posebno poslanje.

Šta su anđeli čuvari?

Anđeli čuvari su anđeli čiji je zadatak da se brinu i nadgledaju jedan ljudski život.

Smatra se u hrišćanskoj tradiciji da anđela čuvara dobijamo prilikom krštenja, ali se negde veruje i da su nam nebeski čuvari dodeljeni po rođenju ili čak i pre njega.

Anđeli čuvari su dobre sile koje nam pomažu da uvidimo sve blagodati koje su nam date.

Ovo nebeski vodiči ne menjaju tokove istorije, ne utiču na dešavanja u našem životu, ne naređuju nam i ne mogu nas primorati da bilo šta učinimo protiv svoje volje.

Njihov zadatak je da nam osvetle put i pomognu nam da prepoznamo vrlinu u sebi, u drugima i u svetu u kom živimo i postojimo. Anđeli nas povezuju sa najvišim principom u vasioni.

Anđeoske poruke – kako izgledaju i šta znače

Anđeli su glasnici Božji. Sama reč ‘anđeo’, angelos,  na grčkom jeziku znači glasnik’, a prevedena je tako sa hebrejskog.

Glasnici-čuvari nama šalju poruke koje treba da nam pomognu da na najbolji način vodimo svoje ovozemaljske život, za svoje dobro i za dobrobit svih ljudi i bića na svetu.

Njihove poruke dolaze nam kao simboli, pojave i slike.

Anđeoska poruka može biti koji simbol koji nam skrene pažnju i koji veoma često viđamo, posebno tokom nekog određenog perioda.

Kada je reč o simbolima za koje u našoj kulturi postoji neko prihvaćeno značenje ili ih smatramo univerzalnim simbolima, takvu poruku treba posmatrati u skladu sa okolnostima u kojima se nalazimo kada se takav znak pojavljuje.

Anđeoske poruke nam mogu dolaziti i kao brojevi i slova.

Slova nas mogu upućivati na nazive i imena i ponekad ih možemo povezati sa konkretnim ljudima u našem životu ili ona mogu najavljivati pojavu neke osobe u našem život.

Kada je reč o brojevima, svaki broj poseduje posebnu energiju i vrlo specifično značenje.

Anđeoski brojevi i kako ih prepoznati

Poruke od anđela čuvara ponekad dolaze u vidu nizova brojeva. Takve brojeve zovemo anđeoskim.

Anđeoski brojevi s ene odnose na neki ograničeni brojčani skup, već na bilo koji broj upotrebljen od strane anđela čuvara kao medijum za poruku koju žele da nam prenesu. Kako ih prepoznati?

Brojevi koje dobijamo kao anđeoske poruke obično se ponavljaju; možemo ih viđati na mnogo različitih mesta i u različitim oblicima u našem svakodnevnom životu.

To mogu biti brojevi zgrada, strane u knjizi, karte za igranje, brojevi na telefonu, satu, na internetu, na televiziji, brojevi koje je neko pomenuo ili smo ih sanjali.

Jedan isti broj može nas stalno ‘pratiti’ na ovaj način, dok ne rastumačimo poruku.

Anđeoski brojevi čestu su nizovi identičnih cifara ili je to jednocifreni broj koji uzastopno viđamo u različitim situacijama, kao i nizovi sekvenci sa duplim ciframa.

Ovakvi brojevi će nam lakše skrenuti pažnju od onih ‘običnih’. Međutim, to mogu biti i sasvim neupadljivi brojevi, dvocifreni, trocifreni ili od više cifara.

Koji god broj da je u pitanju, ukoliko se često ponavlja, može da bude anđeoska poruka.

Anđeoski broj 1111 – osnovno značenje

Anđeoski brojevi koji u sebi sadrže mnogo cifara obično nose ili izuzetno snažnu i jasnu poruku ili/i složenu; to zavisi od cifara od kojih se sastoje.

Četvorocifreni brojevi često nas mogu upućivati na određene datume i na godine, posebno kada su im cifre različite.

Brojevi sastavljeni od istih cifara prenosi kao najvažniju poruku, energiju broja koji ga sačinjava.

Broj 1111 nosi naglašenu energiju broja jedan, ponovljenog čak četiri puta.

Zbog toga je najpre važno da znamo šta u anđeoskoj numerologiji označava broj jedan i kakva je njegova vibracija.

Broj jedan je izuzetno moćna poruka. On označava dve važne stvari, dva koncepta – početke, gde je jedinica polazna tačka, prvi korak, i ciljeve, odnosno uspehe, u smislu biti prvi, najbolji, najuspešniji.

Kada se broj sastoji od više jedinica, kao u ovom slučaju, značenje može da bude kombinovano, odnosno da podrazumeva i početke i ciljeve, o čemu ćemo govoriti u sledećem poglavlju.

Broj jedan je broj koji označava snagu volje, lični integritet, samopouzdanje, kreativnost, spremnost za akciju, odlučnost, nezavisno odlučivanje.

Broj 1 predstavlja individualne kvalitete, samodovoljnost, vrednovanje sopstvenih talenata; u najboljem slučaju i prihvatanje nas samih kakvi jesmo, sa velikom željom da popravimo ono za šta smatramo da nije najbolje.

Broj jedan označava optimizam, volju da se ide dalje, da se zakorači u neka nova iskustva, želju za samorazvojem u svakom smislu.

Čudesna poruka anđeoskog niza 1111- o počecima i uspesima

Pre nego što broj 1111 razložimo na druge moguće brojeve za tumačenje, pogledajmo kako se u njemu samom mogu kombinovati značenja koja smo izneli za broj jedan, osnovni element u ovoj poruci.

Pošto je broj 1111 sekvenca, niz uzastopnih jedinica, a jedinice označavaju početke i ciljeve, broj možemo da tumačimo i kao sled jednih i drugih.

Teško je prilikom osnovnog tumačenja, bez osvrta na individualni slučaj razumeti na koji se tačno koncept odnosi koja cifra u nizu, ali možemo ponuditi neka opšta tumačenja.

Na primer, broj 1111 može da označava dva početka i dva uspeha, koji će doći paralelno. Ovaj niz može da se odnosi i na naizmenične početke i postignuća, koji ne moraju biti u vezi.

Može da označava početak koji će dovesti do određenog cilja, nakon čega ćemo odmah započeti nešto novo, što će imati svoj cilj.

Niz od četiri jedinice može čak da označava i četiri uzastopna početka ili četiri uzastopna uspeha.

Može da znači i da ste možda sebi postavili previše ciljeva, koje je teško ostvariti odjednom, odnosno da niste najbolje rasporedili svoju energiju, iako je imate mnogo.

Može da označava i četiri postignuća, što je svakako veoma ohrabrujuće. Može da označi i sled koraka koji će biti krunisani uspehom u onome u čemu želite da se dokažete.

Anđeoski broj 1111 – skriveno značenje

Kompleksni anđeoski brojevi obično u sebi nosi i energiju još nekog broja koja upotpunjava celovitost poruke koju nam šalju anđeli čuvari. Taj broj se uvek krije u zbiru cifara osnovnog broja.

Kada je reč o broju 1111, jasno je da se njegovo ‘skriveno’ značenje nalazi u broju 4 (1+1+1+1). Šta označava broj 4 i kako on dopunjuje poruku anđeoskog broja 1111?

Broj 4 se pre svega odnosi na pragmatičnost, organizaciju, sposobnost izvršavanja zadataka i planova, službu, usredsređenost na rad, posvećenost, postojanost, upornost, izdržljivost.

Takođe, ovo je broj koji predstavlja stabilnost, utemeljene vrednosti, čast, samokontrolu, odgovornost i racionalnost.

Takođe, odnosi se na razvijen osećaj za pravdu, konstruktivizam, disciplinu, realno sagledavanje stvarnosti, visoke moralne standarde, produktivnost, iskrenost i integritet.

Sve ove vrednosti i osobine su od izvanrednog značaja kada ih sagledamo u kontekstu poruke broja 1111, koji se pre svega odnosi na postizanje nečega.

Broj 4 u broju 1111 na izvestan način pruža odličnu osnovu za ostvarenje onoga što za nas predstavlja broj 1.

Ova kombinacija brojeva nedvosmisleno govori o veoma snažnom i postojanom karakteru, o osobi koja zna svoje prioritete, koja je časna, istinoljubiva i koja neće pogaziti svoje principe, utemeljene na osnovi pravde, poštovanja i dostojanstva.

Anđeoski broj 1111 i ljubav

Govoreći o ljubavi, možemo reći da broj 1111 nosi različite poruke ako ga posmatramo uopšteno, no, konkretno značenje će zavisiti od određenog slučaja.

Broj 1111 uvek donosi veliki optimizam i osobe koje ga primaju kao poruku retko gube nadu, što se odnosi i na pitanja vezana za ljubav.

Međutim, ovaj broj je više usmeren na samu individuu i lični razvoj nego na ljubavne odnose.

U tom smislu, možemo da kažemo i da broj 1111 zapravo poručuje da u nekom periodu treba da se posvetimo sopstvenim ciljevima i da radimo na sebi, u onom domenu u kome nema mnogo upliva emotivnog.

To ne znači da ne treba da razmišljamo o drugome, da treba da napustimo ideju o romantičnoj ljubavi i vezama.

Sa druge strane, broj 1111 može nositi i sasvim drugačije značenje, a to je da smo, usled obuzetosti sopstvenom ličnošću i našim ambicijama zanemarili odnose sa ljudima, svoga životnog saputnika, prijatelje i druge bliske ljude.

Takođe, može da znači i da iz istog razloga čak i ne primećujemo da je nekome stalo do nas, čak ni da se nekome dopadamo.

Konkretno značenje će zavisiti od više stvari: od preciznijeg značenja niza 1111 i od naših trenutnih životnih okolnosti.

Treba uvek imati na umu da anđeli čuvari žele najbolje za nas i da oni nikada ne šalju svoje poruke kako bi nas izbacili iz koloseka.

Ponekad samo žele da obratimo pažnju na potencijalne stranputice, a posebno kada je reč o ljubavi, koja je njihova najveća vrlina.

Kao broj koji u sebi nosi vibracije snažnog, poletnog i kreativnog karaktera oličenog u broju 1 i pomalo strogog, veoma utemeljenog i dostojanstvenog tipa oličenog u broju 4, broj 1111 može da bude izuzetno dobar pokazatelj stabilnog braka ili veze, bazirane na poverenju, jasnoj komunikaciji i međusobnom poštovanju.

Anđeoski broj 1111- kombinovano značenje

Anđeoski broj 1111 možemo da razložimo i na dvaput ponovljen broj 11, značenje koje unosi posebnu, a neophodnu duhovnu dimenziju među sve gore navedeno.

Broj 11 jeste broj inspiracije, intuicije, duhovnog buđenja i prosvetljenja. Broj 11 nam ukazuje na svrhu našeg postojanja i misiju koju naša duša ima u ovom svetu.

Kada ovu dimenziju pridodamo značenjima broja 1 i broja 4, koji čine temeljnu poruku broja 1111, vidimo da nam anđeli žele poručiti da sve ono što činimo u našem zemaljskom životu ima odjeka u večnosti, odnosno na duhovnoj ravni.

Istovremeno, naša sopstvena duhovnost će nam pomoći da lakše prepoznamo kakve to ciljeve i vrednosti treba sebi da postavimo u ovom životu.

Anđeoski broj 1111 je broj početaka, motivacije i postignuća, broj čvrsto formiranih stavova, vrednosti i ciljeva, te broj duhovne spoznaje i razvoja.

Anđeoski broj 1111 upućuje nas na razvijanje sopstvenih talenata i vrlina, istovremeno nam ne dozvoljavajući da izgubimo disciplinu, dostojanstvo i vezu sa duhovnom dimenzijom.

Related Posts