Ljudski i božanski svet su u neprekidnoj komunikaciji i razmeni, iako mi to možda ne doživljavamo na takav način, ili bar ne uvek. Anđeli igraju

Anđeli čuvari su nebeski duhovi koji brinu o ljudskom svetu i o svakom pojedincu, za čiji su život posebno vezani. Prema tradicionalnom shvatanju, svaka osoba

Od pradavnih vremena, čovek veruje u božanske sile i u interakciju između dva sveta, ovozemaljskog i nebeskog. Verovanje u anđele ili anđelima slična bića veoma

Anđeli su divni nebeska nebeska bića koja Božjom voljom nadgledaju ljudski svet i bde nad nama. Oni su bestelesni, ali imaju sposobnost da preuzmu fizičku

Čovek od davnina pokušava da pronađe način da pronikne u tajnu postojanja i da otkrije skrivene puteve sopstvene sudbine, da predvidi budućnost i pokuša da

Drevna nauka o brojevima i njihovoj ulozi u čovekovoj sudbini naziva se numerologija. Mada se numerologija ne svrstava među zvanične naučne discipline, ona je zasnovana

Reč numerologija znači ’nauka o brojevima’ i ona to jeste, u veoma specifičnom smislu te reči. Numerologija ne izučava brojeve isključivo kao matematičke oznake i

Load More